JAUME ALONSO CUEVILLAS

Article publicat a "El PuntAvui", el 7 de desembre de 2018

48

SALVADOR DOMÈNECH

El pas­sat 14/XI els vila­tans de Sant Quirze vam tenir la sort d’escol­tar la seva savi­esa res­pecte a la judi­ci­a­lit­zació de la política cata­lana, sobre les greus con­seqüències amb els pre­sos, exi­li­ats i el miler d’impu­tats per l’1-O i deri­va­des, així com la manera d’avançar vers la cons­trucció de la República. Escol­tant-lo t’ado­nes que no només és intel·ligent per ser catedràtic en dret pro­ces­sal, sinó també per la fina iro­nia que des­pre­nen les seves opi­ni­ons. Orga­nit­zat per la sec­to­rial de l’ANC, no havia vist la Patro­nal tan plena com en aquest acte. La nos­tra terra fa segles que està ocu­pada. I la nos­tra gent fa segles que pateix humi­li­a­ci­ons i injustícies. Ara, els països avançats tor­nen a veure com Ñ is dif­fe­rent en democràcia. L’alta judi­ca­tura mos­tra el seu ori­gen fran­quista en el règim del 78. No hi ha sepa­ració de poders; per si teníem dub­tes, el What­sapp de Cosidó ho demos­tra! Per fer-hi front, el meu pro­fund reco­nei­xe­ment als advo­cats que defen­sen, com en Jaume, els qui en un altre país serien inno­cents. Gràcies, també, Gon­zalo Boye, Andreu van den Eynde, Judit Gené, Ben Emmer­son, Jordi Pina, Aamer Anwar, Marina Roig, Paul Beka­ert, Àlex Solà, Ana Ber­na­ola, Benet Sale­llas, Olga Arde­riu, Xavier Melero, Núria Martí, Car­les López, Javier Leiva…

Sant Quirze del Vallès (Vallès Occi­den­tal)